جستجو در شمع سبز

Envelope

شاخص پوشاننده
تحلیل تکنیکال

شاخص پوشاننده Envelope

پوشاننده ها شاخص های تحلیل تکنیکال هستند که به طور معمول در نمودار قیمت با مرزهای بالا و پایین ترسیم می شوند.متداول ترین نمونه این