جستجو در شمع سبز

بازار صعودی

بازار خرسی و گاوی
ارزهای دیجیتال

بازار خرسی و گاوی

دو اصطلاح بازار خرسی و بازار گاوی تشریح می کنند که در حالت کلی بازار به چه شکل عمل می کند و افزایشی بودن یا