این الگو در چارت به وفور دیده می شود و باید صبر کرد تا سمت و سوی بازار در کندلهای بعدی مشخص شود